اعضای هیئت مدیره

ردیف نام شرکت نام نماینده سمت
۱ سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) هادی خان محمدی رئیس هیئت مدیره
۲ ره گستر نفت (سهامی خاص) سلیمان پارسای نایب رئیس هیئت مدیره
۳ سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) جهانبخش امینی عضو هیئت مدیره
۴ جوی گستر نفت (سهامی خاص) نعمت اله فلسفی عضو هیئت مدیره
۵ سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) محمد رضا جعفری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره