بررسي تاثير زبری سطح بر مقاومت به خوردگی فولاد کربنی API 5L Gr.B

نویسندگان:

حسن اکبری – کارشناسی ارشد مهندسی مواد داشنگاه بوعلی سینا همدان (کارشناس واحد فنی و مهندسی شرکت کنترل گاز اکباتان)

آرش فتاح الحسینی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمد حاجی لو – کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه مالک اشتر تهران

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر زبری سطح بر مقاومت به خوردگی فولاد کربنی API 5L Gr.B در محلول ۳٫۵ درصد وزنی کلرید سدیم (به عنوان محلول شبیه ساز آب دریا) بررسی شد. برای این منظور پس از غوطه وری نمونه ها با سه زبری مختلف در پتانسیل مدار باز به مدت زمان ۲۰ دقیقه در محلول، آزمونهای پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی انجام شدند. نتایج آزمون پلاریزاسیون تافل نشان داد که کاهش زبری سطح باعث انتقال منحنی های تافل فولاد کربنی API 5L Gr.B به سمت چپ و در نتیجه کاهش چگالی جریان خوردگی می شود. همچنین نتایج آزمونهای طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز آشکار ساخت که با کاهش زبری سطح، قطر نیم دایره های ناقص در منحنی های نایکویست بزرگتر می شود که نشان دهنده افزایش مقاومت پلاریزاسیون (کاهش چگالی جریان خوردگی) است.

واژه های کلیدی:

فولاد کربنی API 5L Gr.B، زبری سطح، آب دریا، منحنی نایکویست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *