سامانه فراگیر آموزش

آموزش و توسعه توانمندیهای منابع انسانی در شرکت کنترل گاز اکباتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا به منظور نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی دوره ها و مدیریت فرآیندهای آموزشی، سامانه فراگیر آموزش در این شرکت پیاده سازی و اجرا گردیده است.

دسترسی به امکاناتی نظیر شناسنامه و سوابق آموزشی، مشاهده تقویم آموزشی، درخواست دوره، پایش و ارزیابی اثربخشی دوره و کتابخانه الکترونیکی از طریق این سامانه امکانپذیر است.

ورود به سامانه فراگیر آموزش