چارت سازمانی

محمد رضا جعفری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

Lorem ipsum..

مهدی گروسی
مدیر تولید و عملیات

Lorem ipsum..

مهدی سرو پاشایی
مدیر فنی و مهندسی

Lorem ipsum..

سید امیر زارعی
مدیر بازاریابی و فروش

Lorem ipsum..

حمید رضا مسیبیان
مدیر تحقیق و توسعه

Lorem ipsum..

مسعود روشن روان
مدیر تامین و تدارکات

Lorem ipsum..

معصومه بهرامی
مدیر منابع انسانی

Lorem ipsum..

محمد رضا مخملی
مدیر مالی

Lorem ipsum..

نسترن منظمی ثابت
مدیر کیفیت و بهره وری

Lorem ipsum..