آگهی مناقصه واحدهای تولیدی (پیمانی) شرکت کنترل گاز اکباتان در سال ۱۴۰۳

شرکت کنترل گاز اکباتان در نظر دارد، نسبت به واگذاری امور خدمات پیمان فنی تولید، [...]

آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت کنترل گاز اکباتان – تیر ۱۴۰۲

شرکت کنترل گاز اکباتان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام و کالاها مطابق جدول [...]

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت کنترل گاز اکباتان

شرکت کنترل گاز اکباتان در نظر دارد، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از [...]

آگهی مناقصه واحدهای پیمانی بخش فنی و تولید شرکت کنترل گاز اکباتان

شرکت کنترل گاز اکباتان در نظر دارد، نسبت به واگذاری امور خدمات پیمان فنی تولید، [...]